Huishoudelijk reglement HAVAC-DKB-HWB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.B.T. DE WACHTDIENST

Goedgekeurd door de Orde der artsen op ….

Huisartsenkring Antwerpen-Centrum: HAVAC vzw

Dokterskring Berchem: DKB vzw

Huisartsenwachtpost Brabo: HWB vzw

  

De taakomschrijving van de wachtarts wordt onderverdeeld in:

 • 1e wacht: zittende of rijdende arts aanwezig in de wachtpost
 • Oproepbare wacht: oproepbaar in situatie van hoogdringendheid
 • Supervisiewacht: beperkte groep van artsen die beurtelings een volledig weekend beschikbaar zijn (behoort niet tot het wachtpakket van de leden)

 

Inhoud:

Huishoudelijk Reglement m.b.t. de wachtdienst Huisartsenwachtpost Brabo (HWB vzw)

Huisartsenvereniging Antwerpen Centrum (HAVAC vzw)

Dokterskring Berchem (DKB vzw)

1)      Algemene principes. 3

2)      Gebiedsomschrijving. 4

3)      Deelname artsen. 4

4)      Wachtdienstlocatie. 6

5)      Wachtdienstperiode. 6

6)      De wachtdienstadministratie en supervisie. 6

7)      Personeel, lokalen en materiaal. 7

8)      Communicatie. 7

9)      Rapportering. 8

10)        Deontologische bepalingen. 9

11)        Honoraria. 9

12)        Betwistingen en klachten. 10

13)        Bekrachtiging en wijziging reglement. 11

1)    Algemene principes

1.1 Organisatie

De organisatie van de huisartsenwachtdienst binnen de huisartsenzone Antwerpen Centrum gebeurt conform de bepalingen van het KB 78 art.9 en het KB van 2 juli 2002 (opdrachten verleend aan de Huisartsenkringen) door de Huisartsenkring Antwerpen Centrum vzw (HAVAC) voor volgend gebied:

 • 2000 Antwerpen
 • 2018 Antwerpen
 • 2060 Antwerpen

De organisatie van de huisartsenwachtdienst binnen de huisartsenzone Berchem gebeurt conform de bepalingen van het KB 78 art.9 en het KB van 2 juli 2002 (opdrachten verleend aan de Huisartsenkringen) door de Dokterskring Berchem vzw (DKB) voor volgend gebied:

 • 2600 Berchem

Zij doen dit volgens het Huishoudelijk Reglement van de wachtdienst goedgekeurd door de Orde .
De wachtdienst van huisartsen voor  Antwerpen 2000, 2018, 2060 en Berchem 2600 wordt waargenomen tijdens het weekend vanuit een huisartsenwachtpost, gelegen Lange Leemstraat 187 2018 Antwerpen.   De weekwacht voor de specifieke regio’s wordt  vanuit de eigen praktijk van de huisartsen geregeld.

Het Bestuur van de Huisartsenkring Antwerpen Centrum (HAVAC) vzw draagt het beheer van deze wachtpost over aan: Huisartsenwachtpost Brabo(HWB) vzw.

1.2 Doel

De wachtdienst, tijdens de uren vastgelegd in artikel 5, verzekert de continuïteit van de geneeskundige zorgen aan patiënten waarvan de behandelende arts niet bereikbaar is. Alle deelnemers verbinden er zich toe ernstig en gewetensvol passende hulp te verlenen aan elke oproep, binnen een aanvaardbare tijdspanne. De huisartsen zullen alle maatregelen nemen om hun patiënten adequaat naar de wachtdienst te verwijzen in het geval zij zelf niet bereikbaar zijn. Daartoe dient de huisartsenwachtdienst op een duidelijke manier kenbaar gemaakt aan de bevolking.

2)    Gebiedsomschrijving

 2.1. Inclusiebepalingen patiënten

De wachtdienst tijdens de week, het weekend en op feestdagen behelst oproepen binnen volgende zones:

2000 Antwerpen

2018 Antwerpen

2060 Antwerpen

2600 Berchem

2.2. Exclusiebepalingen patiënten

De verantwoordelijkheid van de huisarts met wachtdienst beperkt zich tot de hierboven beschreven regio. Oproepen voor een huisbezoek buiten het omschreven grondgebied worden doorverwezen naar de waarnemende huisarts van het wachtgebied vanwaar de oproep komt.

3)    Deelname artsen

3.1. Inclusie artsen

3.1.1. Inclusie artsen vanuit eigen kring

Het onderhavig huishoudelijk reglement is van toepassing op alle huisartsen die praktijk voeren op het grondgebied van de huisartsenzone zoals omschreven in artikel 2.1 en geeft hen zonder onderscheid dezelfde individuele rechten en plichten.

Dit huishoudelijk reglement is ook van toepassing op alle andere artsen beschreven in punt 3 hieronder

Iedere huisarts of huisarts in beroepsopleiding (HAIO) werkzaam in een praktijk binnen de betrokken zones zie artikel 2.1 is verplicht deel te nemen aan de door de betrokken kringen georganiseerde wachtdiensten rekening houdend met de opgelegde verplichtingen door het ICHO (Interuniversitair Centrum Huisartsen Opleiding).

 

Leden van een groepspraktijk zullen uit hoofde van een gebeurlijke interne wachtrol in de groepspraktijk niet kunnen ontslagen worden van deelname in de beurtrol van de algemene wachtdienst.

Elke deelnemende huisarts dient aan de volgende voorwaarden te voldoen :

 • 1) In het bezit zijn van het diploma
  1. a) van arts of dokter in de genees-, heel- en verloskunde,
  2. b) of van arts geviseerd door de Provinciale Geneeskundige Commissie.
 • 2) De Raad van Bestuur van HAVAC/DKB VZW van zijn/haar vestiging op de hoogte brengen.
 • 3) Artsen, die geen praktijk voeren in het wachtgebied van de huisartsenkring of artsen die geen lid zijn van HAVAC/DKB, betalen een onkostenvergoeding waarvan het bedrag jaarlijks wordt bepaald door de Raad van Bestuur van HWB .         Kandidatuur dient te worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van HWB.
 • 4) Dit huishoudelijk reglement m.b.t. de wachtdienst voor ontvangst af te tekenen en de bepalingen ervan na te leven.
 • 5) Permanente navorming in de geneeskunde te volgen.
 • 6) Artsen, welke buiten de algemene geneeskunde alternatieve geneesmethoden gebruiken, zullen deze niet aanwenden tijdens de wachtdienst, noch aanraden, bespreken of zelfs vermelden.

 

3.1.2. Inclusie externe artsen

3.1.2.1 “Externe artsen” zijn artsen die geen effectief lid van de vzw  kunnen zijn omdat ze geen praktijk voeren in de regio en dus voor hun eigen praktijk geen beroep (kunnen) doen op de dienstverlening van de wachtpost.  Zij kunnen toegetreden lid worden van de vereniging, het lidgeld voor de externe artsen is even hoog en beantwoordt aan dezelfde betalingsmodaliteiten als dat van de effectieve leden.

3.1.2.2 Deze “externe artsen” kunnen op freelance basis wachtbeurten in de post opnemen onder volgende voorwaarden :

 1. zij zijn huisarts

b zij engageren zich tijdens hun wacht de reguliere geneeskunde te beoefenen.

c zij voeren hun wachtbeurten uit met dezelfde taken, plichten en rechten als de effectieve leden van de vereniging.

d Wanneer de externe arts als huisarts gevestigd is in een andere regio dient hij via een schriftelijk attest van het bestuur van de kring, wachtpost of wachtdienstonderdeel aldaar te bevestigen dat hij 1. collegiaal zijn verplichtingen t.a.v. de georganiseerde wachtdienst nakomt, 2. geen procedure heeft lopen bij het bestuur of een officiële instantie (Orde, PGC, justitie) i.v.m. zijn functioneren binnen de wachtdienst en 3. dat er geen weet is van een vonnis tot schorsing actueel of in de nabije toekomst.

3.1.2.3. Zoals voor alle toegetreden leden beslist de raad van bestuur over hun aanvaarding en dus inschakeling in de beurtrol en over hun eventuele ontslag.  Er wordt steeds een proefperiode van 2 wachtbeurten voorzien waarna het bestuur een evaluatie maakt en een beslissing neemt tot al dan niet verdere samenwerking.  Bij stopzetting van de samenwerking wordt dit met redenen omkleed meegedeeld aan de externe arts.  Deze kan dan enkel aanspraak maken op de honoraria en permanentievergoedingen voor de verrichte wachtdiensten conform de reglementaire bepalingen in dit draaiboek, maar verder op geen enkele schadevergoeding.

3.1.2.4. Aangezien een externe arts vrijwillig wachtdiensten komt doen, verlicht hij de wachtbelasting van de effectieve leden.  Om enerzijds te bereiken dat deze verlichting ten goede komt aan alle artsen (en niet enkel aan een eventueel kleine kring intimi van de externe arts van wie hij wachten overneemt), en om anderzijds te vermijden dat hij grote hoeveelheden wachtdiensten “opslorpt”, wordt de externe arts bij een beurtrol volgens zijn keuze ingedeeld met minstens 2 wachtbeurten per jaar.  Enkel lid zijn om wachten over te nemen en geen wachten opnemen ab initio is hierdoor niet toegelaten.  Wel mag een externe arts bovenop zijn toegekende wachten onbeperkt wachten wisselen en overnemen.

3.2. Exclusie artsen

Criteria voor vrijstellingen van deelname aan de wachtbeurten worden jaarlijks bepaald door het bestuur van de Huisartsenwachtpost Brabo voor de week- en weekendwachten.

De wachtdiensten worden gelijkmatig onder alle deelnemende artsen verdeeld. Voor het verlenen van een vrijstelling zal er rekening gehouden worden met het quotum van deelnemers, nodig om aan de bevolking de regelmatige en normale toediening van gezondheidszorgen te garanderen.

Deze wachtdiensten gelden dan ook als een minimum aan solidariteit ten opzichte van de kringen.

Een vraag naar vrijstelling voor deelname aan de wachtdienst zal schriftelijk worden toegezonden aan de Raad van Bestuur van de Huisartsenwachtpost Brabo.

Een vraag naar vrijstelling voor deelname van de weekwacht zal schriftelijk worden toegezonden aan de respectievelijke voorzitters van de Raad van Bestuur HAVAC/DKB.

Collega’s die tijdelijk vrijgesteld wensen te worden op medische gronden of bijzondere persoonlijke redenen dienen rekening te houden met onderstaande criteria:

 • In geval van vrijstelling om medische redenen dient een attest van een externe arts te worden voorgelegd. De besturen hebben het recht een controlerend arts in te schakelen ter staving van dit attest.     Het attest dient een begin- en een einddatum te vermelden. Voor de weekendwacht  dient er een specifieke vermelding te worden opgemaakt of de arts vrijstelling krijgt van zowel de rijdende als de zittende wacht (of slechts voor één van beide soorten wachten), zowel voor dagwachten als nachtwachten (of slechts voor één van beide). Het door de Orde der artsen goedgekeurde formulier dient hiervoor gebruikt te worden.
 • Een ziekteattest kan maximaal worden opgemaakt voor de periode van 1 jaar.
 • In geval van bijzondere persoonlijke redenen is het de Raad van Bestuur van HWB VZW die over het al of niet toestaan van een vrijstelling beslist voor de weekendwacht en de Raad van Bestuur HAVAC/DKB voor de weekwacht.
 • Bij onmogelijkheid tot deelname aan de wachtdienst (door ziekte of familiale omstandigheden) wordt de mogelijkheid voorzien tot controle en zo nodig scheidsrechterlijke expertise waarvan de kosten ten laste zijn van de verliezende partij.
 • Bij zwangerschap kan een vrijstelling worden aangevraagd van max. 15 weken. De aanvraag dient tenminste drie maanden voor de datum waarop men de vrijstelling wenst te laten ingaan te worden gedaan bij het bestuur van HWB. De wachten van de arts komen tijdens deze periode te vervallen en dienen dus niet te worden ingehaald.

3.3  wat te doen bij acuut verlet

Indien de arts door acuut verlet zijn/ haar wacht niet kan waarnemen, is hij/ zij verplicht dit zo snel mogelijk te verwittigen.

Indien acuut verlet voor de weekendwacht:

in de week voorgaande aan de weekendwacht melden aan de wachtverantwoordelijke of manager van desbetreffende kring en wachtarts moet zelf voor een oplossing zorgen, hiervoor mag geen beroep gedaan worden op de oproepbare arts.

tijdens het weekend : melden aan het onthaal

Het onthaal waarschuwt tijdens het weekend de supervisiewacht die er op toeziet dat de weekendwacht verder verzekerd wordt

P.S.: de supervisie arts kan u terugvinden op wachtregeling via permamed

Ook indien de oproepbare arts of de supervisie arts niet kan deelnemen door ziekte, moet dit tijdig worden gemeld.

Indien acuut verlet voor de weekwacht:

melden aan de wachtverantwoordelijke of manager van desbetreffende kring en wachtarts moet zelf voor een oplossing zorgen.

 4)    Wachtdienstlocatie

 

De arts moet tijdens het weekend zijn wachtdienst uitoefenen in en vanuit het medisch kabinet binnen de huisartsenwachtpost. De weekwacht wordt geregeld vanuit de eigen praktijk, volgens verdeling van de postcode waar de praktijk is gevestigd.

5)    Wachtdienstperiode

De wachtdienst volgt minimaal de wettelijke termijnen.

De weekendwachtdienst begint op vrijdag om 19u00 en eindigt op maandag om 08u00. In geval van feestdagen begint de wachtdienst om 19u00 de dag voor de feestdag en eindigt om 08u00 de dag na de feestdag. De weekwacht begint van 19u00 en eindigt om 8u ‘s morgens.

6)    De wachtdienstadministratie en supervisie arts

6.1. Functie van de manager

De manager wordt aangeduid door de Huisartsenwachtpost Brabo en zorgt voor de administratie.

 1. De daartoe aangeduide manager van de Huisartsenwachtpost Brabo  stelt de wachtlijsten op. Hij/zij tracht in de mate van het mogelijke een evenwichtige verdeling te maken. Hij/zij duidt aan wie verantwoordelijk is voor huisbezoeken en wie voor consultaties in de huisartsenwachtpost. Voor de weekwacht worden de artsen verdeeld volgens de postcode waar hun praktijk is gevestigd.
 2. De wachtlijsten worden gepubliceerd op de website www.hwb.permamed.be
 3. De artsen hebben het recht wachten onderling om te wisselen. Zij moeten deze wisselingen online uitvoeren via www.hwb.permamed.be of tijdig aan de manager melden via email.
 4. Wissel tussen week – en weekend wacht is niet toegelaten
 5. Oproepbare arts kan enkel met andere oproepbare arts worden gewisseld
 6. Een wachtwissel is pas aanvaard na goedkeuring door de manager, bij een wissel krijgen de betrokken artsen hiervan bericht via email.
 7. Overname van een weekendwacht is mogelijk, mits door de artsen zelf geregeld in het officieel elektronisch wachtsysteem, iedere arts blijft inhoudelijke verantwoordelijk voor eigen erkenning. Het huishoudelijk reglement vraagt minimum 2 effectieve wachten als 1e wacht.
 8. De beurtrol van de wacht wordt aan de Provinciale Raad van de Orde en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie opgestuurd door de manager.

 

 1. De manager bezorgt de goedgekeurde wachtlijsten tijdig aan het RIZIV voorzien van de nodige gegevens opdat iedere deelnemende huisarts het beschikbaarheidshonorarium zal kunnen ontvangen.
 2. Deze goedgekeurde wachtlijst wordt eveneens ter beschikking gesteld van het Centraal Oproepnummer/Rode Kruis door de manager voor HWB en HAVAC en door wachtverantwoordelijke voor DKB.

 

6.2. Functie van de supervisie arts

 1. Bij problemen op de wachtpost neemt het onthaal contact op met de supervisie arts en niet met de manager
 1. De supervisie arts is ten allen tijde bereikbaar
 2. De supervisie arts ziet toe op de toepassing van het huishoudelijk reglement.
 1. De supervisie arts heeft de eindverantwoordelijkheid om tot een werkbare situatie te komen om het weekend te overbruggen.
 1. De vierde wacht neemt de consultaties of huisbezoeken over bij afwezigheid van de derde wacht
 2. De supervisie arts evalueert ter plaatse aanhoudende problemen.
 3. De supervisie arts heeft een bemiddelende functie bij eventuele betwistingen, volgens de procedure beschreven in artikel 12 van dit reglement. Problemen worden voorgelegd aan het HWB bestuur indien zij niet ter plaatse worden opgelost.
 1. De manager wordt op de hoogte gebracht via mail en via het logboek dat het onthaal gebruikt.

 

7)    Personeel, lokalen en materiaal.

 •  Het Bestuur van HWB VZW is verantwoordelijk voor personeel, lokalen en materiaal.
 1. De artsen met wachtdienst gedragen zich als goede huisvaders/-moeders. Zij gedragen zich op elk moment waardig tegenover patiënten, personeel en collega’s en houden zich aan de gedragsregels afgesproken binnen de huisartsenwachtpost.
 2. Het Bestuur van HWB VZW is bevoegd inzake de taakomschrijving van het personeel. De wachtdoende artsen kunnen het personeel slechts opdrachten geven die passen binnen hun taakomschrijving.
 3. De artsen met wachtdienst respecteren de regels voor veiligheid. Het Bestuur van HAWAC HWB VZW bevestigt daartoe veiligheidsinstructies op een duidelijk zichtbare plaats. De artsen mogen geen opdrachten geven die de veiligheid van het personeel onnodig in gevaar brengen.
 4. Onregelmatigheden moeten worden gemeld aan de supervisie arts en in het logboek ingeschreven. De manager wordt op de hoogte gebracht de eerste werkdag na de wachtdienst

 

8)    Communicatie

Het oproepnummer van de wachtdienst wordt zoveel mogelijk bekend gemaakt.

Tijdens de week kan er voor oproepen tussen 19u en 7u verwezen worden naar de huisarts met wachtdienst.

9)    Rapportering

De huisarts met wachtdienst heeft de deontologische plicht de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daarom zal hij tijdens het weekend- en de weekwacht gebruik maken van het softwareprogramma van de huisartsenwachtpost om een verslag te verzenden naar de behandelende huisartsen van de patiënten die tijdens de wachtdienst werden verzorgd. Indien een overlijden vastgesteld werd of een hospitalisatie van een patiënt noodzakelijk was, zal de huisarts met wachtdienst pogen om de behandelend arts tijdens het weekend of op de eerstvolgende werkdag hierover persoonlijk te informeren.

Bij problemen met de software van de wachtpost, die niet opgelost kunnen worden tijdens de wachtperiode in overleg met de supervisie arts, zal een verslag worden opgemaakt en verstuurd worden naar de manager.

10)          Deontologische bepalingen

Tijdens het uitoefenen van de wachtdienst zal iedere collega steeds streng de deontologische regels van de code van de plichtenleer naleven, die uitgewerkt werden door de Nationale Raad van de Orde.

 • De huisarts met wachtdienst zal tijdens zijn/haar tussenkomst de bestaande relatie van de patiënt met de eigen huisarts niet verstoren.
 • Aan de patiënt worden alleen de noodzakelijke zorgen toegediend.
 • Zonder gegronde reden wordt een vroeger gestelde diagnose niet in twijfel getrokken, noch wordt de therapie onderbroken of veranderd.
 • De naam van de huisarts wordt gevraagd en genoteerd. Beweert de zieke geen huisarts te hebben, dan vraagt men de patiënt voor verdere zorgen na de wachtdienst een huisarts naar eigen keuze op te zoeken.
 • Zonder nieuwe oproep wordt in geen geval bij een patiënt teruggegaan. Aan de patiënt wordt meegedeeld dat de opgegeven huisarts zal verwittigd worden en dat deze de verdere behandeling zal behartigen.
 • Indien een opname in een ziekenhuis dringend nodig is, zal steeds op de verwijsbrief duidelijk de naam van de behandelende huisarts vermeld worden.
 • Elke oproep moet beantwoord worden. Indien een patiënt bij een huisbezoek niet aanwezig blijkt te zijn, wordt geadviseerd een briefje achter te laten met de melding dat de oproep werd beantwoord.
 • Patiënten die men tijdens de wachtdienst dringend in het hospitaal liet opnemen, worden daar nadien niet bezocht.
 • Indien technische onderzoeken tijdens de wachtdienst dringend nodig zijn, zal men steeds de uitslagen en verslagen naar de behandelende huisarts doen doorsturen.
 • De huisarts met wachtdienst zal steeds voor elke prestatie die tijdens de wachtdienst wordt verricht, de geldende tarieven van ereloon met remgeld toepassen.
 • Een huisarts die een alternatieve geneeskunde beoefent, zal zich daarvan onthouden tijdens de wachtdienst.
 • De huisarts met wachtdienst schrijft nooit een afwezigheidattest voor meer dan drie werkdagen. Ook medicatievoorschriften beperken zich tot het strikt noodzakelijke.

11)          Honoraria

De huisarts met wachtdienst is verplicht de geldende tarieven inclusief remgeld aan te rekenen. Alleen bij ernstige sociale redenen kan hier van afgeweken worden.

Hij/zij meldt alle gevallen van niet-betaling aan de onthaalmedewerkers en stelt hierover zoveel mogelijk gegevens ter beschikking.
De inning van honoraria verloopt volgens de modaliteiten vastgelegd door het bestuur van HWB vzw. Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering van HWB verslag uitgebracht over het voorgaande werkjaar.

12)          Betwistingen en klachten

Inbreuken op het huishoudelijk reglement m.b.t. de wachtdienst en betwistingen dienen zo snel mogelijk en bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld aan de supervisie arts tijdens het weekend zelf en aan de manager na het weekend

(1)    Elke betwisting in verband met de wachtdienstwerking tijdens het weekend wordt bij voorkeur eerst door de betrokken huisarts(en) op een collegiale wijze besproken met de supervisie arts tijdens het weekend zelf.

(2)    Bij een blijvende betwisting wordt de zaak in eerste instantie besproken met de manager en het bestuur van HWB/DKB/HAVAC

(3)    Blijvende betwistingen worden voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde indien het deontologische geschillen betreft. Deze geschillen worden tevens voorgelegd aan de Provinciaal Geneeskundige Commissie en de Erkenningscommissie.

 1. Alle klachten worden onderzocht door de manager en het bestuur en worden ten laatste op de eerstvolgende Raad van Bestuur van HWB/HAVAC/DKB besproken.

Het bestuur beslist hoe de klacht wordt opgevolgd.

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen klachten betreffende het praktische functioneren van de wachtpost én klachten betreffende het medisch functioneren van de dienstdoende wachtarts.

 1. Klachten betreffende het praktische functioneren van de wachtpost

Het bestuur van HWB zal de klacht evalueren en, indien nodig, contact opnemen met de patiënt. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de betrokken personen binnen de wachtpost te evalueren in functie van het probleem.

 1. Klachten betreffende het medisch functioneren van de wachtarts

Het bestuur brengt de betrokken wachtarts op de hoogte van de klacht en laat de wachtarts zelf contact opnemen met de patiënt.

Het bestuur van HWB is niet verantwoordelijk voor het individueel functioneren van de dienst doende wachtarts.

Als bestuur melden wij dit als dusdanig aan de patiënt.

 1. Schorsing

De supervisie arts kan in uitzonderlijke omstandigheden, in samenspraak met de voorzitter van HWB vzw (of diens plaatsvervanger) besluiten om een arts onmiddellijk te schorsen van deelname aan de wachtdienst wanneer het goed functioneren van de wachtdienst direct en ernstig gevaar loopt. In eerste instantie wordt het disfunctioneren van de arts in de raad van bestuur HWB besproken.

 

De beslissing tot schorsing van deelname aan de wachtdienst wordt schriftelijk betekend aan de Provinciale Raad van de Orde der artsen van Antwerpen, de Provinciale Geneeskundige Commissie en de Erkenningscommissie. Bovendien moet in het schrijven aan de betrokkene(n) worden medegedeeld dat hij/zij binnen de maand tegen deze beslissing in beroep kan (kunnen) gaan bij de Provinciale Raad. (Orde van artsen Mededelingen IC 30/06/87 blz. 6.9).

13)          Bekrachtiging en wijziging reglement

Het huishoudelijk reglement m.b.t. de weekendwachtdienst van de huisartsenwachtpost en de wijzigingen treden in werking na goedkeuring door de Algemene Vergadering van HWB.

Het huishoudelijk reglement m.b.t. de weekwachtdienst van de HAVAC/DKB en de wijzigingen treden in werking na goedkeuring door de Raad van Bestuur van HAVAC/DKB.

Totstandkoming reglement Dit huishoudelijk reglement m.b.t. de wachtdienst werd opgesteld door het bestuur van HWB, HAVAC en DKB vzw.

Het reglement werd geviseerd door de Orde van artsen in de provincie Antwerpen.

Wijzigingen

Voorstellen tot wijzigingen aan dit reglement kunnen worden voorgelegd aan het Bestuur van HWB vzw. Zij doen dit middels een schrijven aan het bestuur van HWB vzw.

De deelnemende artsen ondertekenen het huishoudelijk reglement m.b.t. de wachtdienst voor ontvangst. De manager houdt een lijst bij van de ondertekeningen en de weigeringen en meldt dit aan de Provinciale Geneeskundige Commissie en aan de Provinciale Raad van de Orde van artsen.

Ondertekenaars verklaren dit document, goedgekeurd door de Orde van artsen, als enig rechtsgeldig document tussen partijen betreffende deze materie. Iedere wijziging dient voorafgaandelijk goedkeuring van de Orde te verkrijgen.
Addendum bij het Huishoudelijk Reglement m.b.t. de wachtdienst van HWB/HAVAC/DKB

Vanaf 1 oktober 2016 worden onderstaande voorstellen aanvaard door de Raad van Bestuur van HWB:

Met betrekking tot de verdeling van de weekendwachten:

Huisartsen die dit wensen kunnen vanaf de leeftijd van:

 • 65 jaar of ouder: op eenvoudig verzoek* (gedeeltelijk of volledig) vrijgesteld worden van de weekendwacht en weekwacht
 • Tot de leeftijd van 65 jaar dienen alle artsen dezelfde aantal weekwachten te vervullen

Overname van een weekendwacht is mogelijk, mits door de artsen zelf geregeld in het officieel elektronisch wachtsysteem, iedere arts blijft inhoudelijke verantwoordelijk voor eigen erkenning. Het huishoudelijk reglement vraagt minimum 2 effectieve wachten als 1e wacht.

Met betrekking tot verdeling van de weekwachten:

 • Alle artsen dienen tot 65 jaar dezelfde aantal weekwachten te vervullen. Vanaf 65 jaar kunnen ze gedeeltelijk of volledig vrijgesteld worden.

Deze leeftijdsgrens dient steeds te zijn bereikt voor de datum van het opmaken van de wachtlijsten alvorens men in aanmerking kan komen voor deze tegemoetkomingen.

* Een schrijven richten aan de Raad van Bestuur van HWB, tav de Voorzitter, Lange Leemstraat 187 2018 Antwerpen

De voordelen toegepast in een bepaald werkjaar geven geen rechten voor de toekomstige verdeling van wachten. Artsen kunnen zich niet beroepen op deze regeling om in een volgend werkjaar dezelfde voordelen te bekomen.

Tekst boetebeding: Voorstel van de Orde van 20/11/11 om in het huishoudelijk reglement op te nemen

Het forfaitaire schadebeding

 1. Indien een arts zich onttrekt aan zijn of haar verplichting om de toegewezen wachtshift te vervullen zoals wettelijk en deontologisch bepaald, of indien een arts weigert zich te houden aan het huishoudelijk reglement en/of de onderling overeengekomen leefregels, wordt er voorzien in een forfaitaire schadevergoeding.
 2. Deze forfaitaire schadevergoeding wordt bepaald op 1.250 euro per inbreuk op de toegewezen wachtshift(en), onverminderd de mogelijkheid de naleving van de wacht af te dwingen in rechte, indien nodig onder de verbeurte van een dwangsom.
 3. In deze forfaitaire schadevergoeding zijn vervat alle schade zowel op het materiële vlak (extra inzet wachtcoördinator en personeel, de kosten van het zoeken naar een vervanger, extra kosten lonen, administratieve kosten) alsmede op het morele vlak (opvorderen van een collega, verlies vrije tijd, psychische impact personeel, vervanger en familie van opgevorderde collega’s).
 4. In geval van schorsing is het forfaitaire boetebeding van toepassing voor alle gemiste wachten tijdens de schorsing welke de arts niet inhaalt in een periode van 6 maanden volgend op de herinstelling van de arts in de wachtdienst na de schorsing.

 

Bevestiging ontvangst document huishoudelijk reglement m.b.t. de wachtdienst

HUISARTSENWACHTPOST BRABO (HWB vzw)

Gelegen: Lange Leemstraat 187 2018 Antwerpen

Maatschappelijk adres: Lange Leemstraat 2018 Antwerpen

HUISARTSENKRING ANTWERPEN-CENTRUM

DOKTERSKRING BERCHEM

 

Dr. (Naam en voornaam):………………………………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode/plaats:……………………………………………………………………………………………………………..

Datum:………………………………………………………………………………………………………………………….

Verklaart hierbij een afschrift te hebben ontvangen van het huishoudelijk reglement m.b.t. de wachtdienst van HWB vzw, HAVAC vzw/DKB vzw

Graag handtekenen en uw naam volledig en leesbaar toevoegen