Statuten Havac

HUISARTSENVERENIGING ANTWERPEN-CENTRUM H.A.V.A.C. V.Z.W.

Lange Leemstraat 187

2018 Antwerpen

 

STATUTEN

Titel 1 Begrippen — Naam—Zetel

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder praktijkvoerende huisartsen: erkende huisartsen, huisartsen in beroepsopleiding en algemeen geneeskundigen met verworven rechten.

In deze statuten wordt verstaan onder huisartsenzone: een aaneengesloten geografisch gebied van de Antwerpen 2000, 2018 en 2060 en regio’s waarvoor protocolakkoorden worden afgesloten door HAVAC.

In deze statuten wordt verstaan onder huisartspraktijkpermanentie: een beschikbaarheid van de huisartsgeneeskunde ten aanzien van het patiëntenbestand van één of meerdere praktijken.

In deze statuten wordt verstaan onder huisartsenwachtdienst : een uitgewerkt beurtrolsysteem, dat regelmatige en normale verstrekking van huisartsgeneeskundige zorgen aan de bevolking garandeert en dat wordt beheerd door praktijkvoerende artsen binnen de huisartsenzone.

Artikel 2

De naam van de vereniging is ‘v.z.w. Huisartsenvereniging Antwerpen-Centrum evenwaardig afgekort H.A.V.A.C v.z.w.’

Artikel 3

De zetel van de vereniging is gevestigd te Antwerpen, Lange Leemstraat 187, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Titel 2 Doel — duur

Artikel 4

De vereniging heeft tot doel de uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de huisartsenzone in al zijn facetten te ondersteunen en minstens de taken en opdrachten uit te voeren waarmee de huisartsenkringen door de wetgever in brede zin worden belast en beoogt een loyale samenwerking tot stand te brengen tussen de huisartsen onderling en tussen huisartsen, specialisten, instellingen en verenigingen die hetzelfde doel nastreven.

Dit omvat ondermeer:

–       het optreden als vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone en het lokaal aanspreekpunt zijn voor de huisartsen en voor het lokaal beleid ter implementatie van het lokaal gezondheidsbeleid;

hiertoe

1° kan de vereniging initiatieven nemen ter promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg in het

algemeen en van de huisartsenwerking in het bijzonder;

2° neemt de vereniging initiatieven ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking

tussen de eerstelijnszorgverstrekkers;

3° poogt de vereniging samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met een ziekenhuis of de

ziekenhuizen, teneinde de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen;

4° optimaliseert de vereniging de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone

 

–       de organisatie van de huisartsenwachtdienst binnen de huisartsenzone conform de volgende bepalingen:

1 ° bij de aanvraag tot erkenning dient minimaal de huisartsenwachtdienst geregeld te zijn tijdens de weekends en feestdagen;

2° indien binnen één huisartsenzone meerdere huisartsenwachtdienst-onderdelen worden georganiseerd, mogen er geen geografische overlappingen zijn, noch blinde vlekken binnen de huisartsenzone;

3° er moet een huishoudelijk reglement van de wachtdienst worden opgesteld waarin de praktische afspraken en verbintenissen van de verstrekkers worden opgenomen; het ogenblik van begin en einde van de huisartsenwachtdienst moet worden vermeld evenals de modaliteiten van interne kwaliteitszorg;

4° tijdens de duur van de huisartsenwachtdienst moet minstens één huisarts permanent beschikbaar zijn a rato van de wettelijke normen;

5° de huisartsenwachtdienst dient op een duidelijke manier te worden bekendgemaakt aan de bevolking;

6° de huisartsenwachtdienst is subsidiair aan de huisartspraktijkpermanentie, in het huishoudelijk reglement moet de afgrenzing tussen praktijkpermanentie en huisartsenwachtdienst worden vastgelegd;

7° de vereniging maakt afspraken met de ziekenhuizen en extramurale specialisten teneinde een optimale afstemming te bekomen tussen de huisartsenwachtdienst, de spoeddiensten en de dringende medische hulpverlening in de huisartsenzone.

8° de vereniging organiseert een registratie van de volgende gegevens m.b.t. de huisartsenwachtdienst: epidemiologie, veiligheidsproblemen, patiëntenklachten, klachten omtrent de dienstverlening.

 

–       het ondernemen van alle stappen of het aanwenden van alle middelen, hetzij gemeenschappelijk, hetzij individueel, die ze nodig achten voor de verdediging van de professionele belangen van de leden.

 

De vereniging kan ter uitvoering van wat bepaald is in de eerste paragraaf van dit artikel, ondermeer alle eigendommen en zakelijke rechten verwerven, in huur nemen en verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken hebben.

Artikel 5

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik beslissen tot ontbinding.

Titel 3 Leden

 Artikel 6

De vereniging telt ten minste drie leden. De eerste leden zijn de ondergetekende stichters. Het aantal leden is onbeperkt.

Artikel 7

De vereniging telt werkende leden, verder genoemd de leden, en niet-werkende leden. Alleen de werkende leden bezitten de volheid van het lidmaatschap, inclusief het stemrecht op de Algemene Vergadering.

De categorieën van niet werkende leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement. Niet werkende leden hebben alleen die rechten en plichten welke zijn opgenomen in een huishoudelijk reglement.

Artikel 8

Zijn lid van de vereniging, huisartsen van wie de praktijk gevestigd is in de huisartsenzone van de

vereniging of die er hun praktijk uitoefenen, en die aan de volgende voorwaarden voldoen:

– verzoeken lid te worden en de statuten onderschrijven;

– het jaarlijks lidgeld betalen.

Artikel 9

Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden bijgehouden.

Artikel 10

Een lid kan vrij uittreden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt van rechtswege indien een lid zijn activiteiten als praktijkvoerend huisarts in de huisartsenzone stopzet.

Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt slechts geacht ontslag te nemen indien het na twee schriftelijke aanmaningen met minstens één maand tussen elk van de aanmaningen, nalaat zijn lidgeld te betalen.

De uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden beslist met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten of zijn rechtsopvolgers, heeft geen aanspraak op het vermogen van de vereniging en kan zijn bijdragen niet terugvorderen.

Artikel 11

Het lidgeld moet billijk zijn. Het wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Titel 4 Raad van bestuur

Artikel 12

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie bestuurders die lid zijn van de vereniging. De bestuurders worden verkozen voor een periode van 4 jaar en dit maximaal 4 keer. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Hun opdracht eindigt dus bij het stopzetten van hun mandaat, bij hun afzetting, ontslag, verlies van lidmaatschap of overlijden. Bij vroegtijdig verbreken van een lopend mandaat, vervalt bij heropname het volledige vorige 4 jarig mandaat. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt dient dit schriftelijk in bij de raad van bestuur t.a.v. de voorzitter.

De raad van bestuur kan indien ze dat wenst voorzien in een voorlopige vervanging van een bestuurslid tot de volgende algemene vergadering de definitieve beslissing neemt.

Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds vrijgekomen mandaat in te vullen blijft slechts voor de resterende duur van dat mandaat.

Wanneer om welke reden ook het aantal bestuurders valt onder drie, dan blijven de bestuurders in functie totdat hun vervanging is voorzien.

Maximaal twee derden van de mandaten mag worden opgenomen door personen van hetzelfde geslacht. Indien deze voorwaarde onmogelijk kan gerealiseerd worden, kan ervan afgeweken worden mits bijzondere motivering in het verslag van de aanstellingsvergadering.

Artikel 13

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. De Raad van Bestuur kan leden van de vereniging aanduiden als gemandateerde van de vereniging in andere verenigingen.

Bij afwezigheid van de voorzitter, zit de oudste aanwezige bestuurder de vergaderingen voor en oefent hij de functies uit die normaal door de voorzitter worden uitgeoefend.

De Raad van Bestuur vergadert wanneer hij door de voorzitter of twee bestuurders wordt bijeengeroepen. De uitnodiging bevat datum, plaats en dagorde van de vergadering. De uitnodiging gebeurt minstens zeven dagen voor de vergadering.

De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid; bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Een bestuurder mag zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen. Niemand mag echter meer dan één volmacht bezitten.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en minstens drie bestuurders.

(Her)verkiezing, benoeming, ontslag en afzetting van bestuurders worden binnen de maand ingediend voor publicatie in het staatsblad.

Artikel 14

De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van beheer en van beschikking, met inbegrip van het verkopen of schenken van roerende en onroerende goederen en van het hypothekeren; voor het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn;voor alle bankverrichtingen.

De Raad van Bestuur stelt personeel aan en bepaalt het statuut.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden.

Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en mits deze in de tijd beperkt is.

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

De Raad van Bestuur kan één of meer afgevaardigde bestuurders aanstellen, belast met het dagelijks bestuur, o.m. met de geldige handtekening tegenover financiële instellingen.

Worden er twee of meer afgevaardigde bestuurders aangesteld, dan oefenen zij — behoudens bijzondere volmacht aan één onder hen — gezamenlijk het dagelijks bestuur uit.

Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

Artikel 15

Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van drie bestuurders.

Titel 5 Algemene Vergadering

 Artikel 16

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden. Een lid mag zich echter door een ander lid laten vertegenwoordigen. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één volmacht.

Ieder lid beschikt over één stem.

Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.

Artikel 17

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 18

De algemene vergadering is bevoegd voor:

1. de wijziging van de statuten;

2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen; het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

6. de ontbinding van de vereniging;

7. de uitsluiting van een lid;

8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 19

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering minstens één maal per jaar bijeen en telkens wanneer tenminste een vijfde van de leden er om verzoekt.

Alle leden worden tenminste acht dagen op voorhand voor de Algemene Vergadering uitgenodigd.

Bij de uitnodiging wordt dag, uur, plaats en agenda vermeld.

Elk voorstel, ondertekend door tenminste een twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst. De voorzitter zit de algemene vergaderingen voor. Bij afwezigheid van de voorzitter zit de oudste aanwezige bestuurder de vergaderingen voor.

Artikel 20

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, goedgekeurd door de voorzitter. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en minstens drie bestuurders.

Titel 6 Middelen, begroting, rekeningen

Artikel 21

De geldmiddelen en het vermogen van de vereniging bestaan uit bijdragen van de leden, subsidies, leningen, legaten, schenkingen, inkomsten en baten, uitsluitend te gebruiken voor het maatschappelijk doel.

Artikel 22

Elk jaar wordt de balans van het verlopen dienstjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december, vastgelegd en wordt de begroting opgemaakt voor het volgend dienstjaar. Beide worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur voor het einde van de maand februari en onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt de balans goed- of afgekeurd en dient beraadslaagd over de ontlasting aan de bestuurders voor hun uitgevoerd mandaat.

De algemene vergadering heeft het recht twee commissarissen aan te duiden ter controle van de jaarbalans.

Titel 7 Ontbinding van vereniging

Artikel 23

Behalve bij gerechtelijke ontbinding en bij ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de Algemene Vergadering, conform de wettelijke bepalingen ter zake opgenomen in de wet van 27juni 1921.

Het besluit tot ontbinding benoemt tevens één of meer vereffenaars.

Artikel 24

Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, stelt de Raad van Bestuur één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. Het netto actief wordt aangewend ter bevordering en ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te Antwerpen Centrum.

Artikel 25

Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de wet van 27juni 1921.